Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 oktober 2022 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

 1. Opening
 2. Notulen ALV 13-10-2020
 3. Verslag van de activiteiten in het afgelopen seizoen
 4. Financieel verslag verenigingsjaar 2021 – 2022
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
 6. Aftreden Marisol Mestanza Poma als secretaris, niet herkiesbaar
 7. Aftreden Anton Harbers en benoeming Geert Krijnen tot presidente
 8. Voorstel tot benoeming Reintje Salemans als bestuurslid
 9. Beleidsvoornemens en Begroting 2022 - 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij een film waarin Spaans wordt gesproken met Spaanse ondertiteling.